4 Cách tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần

Một trong những đặc điểm khác biệt của Công ty cổ phần so với các loại hình công ty khác là Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần để huy động vốn. Vậy, Công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng những cách nào?

Có 4 cách tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần là:

  • Chào bán cổ phần ra công chúng,
  • Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu,
  • Chào bán cổ phần riêng lẻ, và
  • Việc chi trả cổ tức bằng cổ phần.

Thứ nhất, chào bán cổ phần cho công chúng

Chào bán cổ phần ra công chúng là hình thức huy động vốn từ bên ngoài một cách rộng rãi. Các đối tượng có thể tham gia mua cổ phần bao gồm các nhà đầu tư không nhất thiết là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Pháp luật không đặt ra bất kỳ hạn chế nào về số lượng tối đa các nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán phát hành ra công chúng mà tùy theo nhu cầu và nguồn vốn trên thị trường.

Tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trừ một số trường hợp luật quy định.

Việc chào bán cổ phần ra công chúng phải đáp ứng điều kiện được quy định cụ thể tại Luật Chứng Khoán.

Thứ hai, chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty. Cách huy động vốn này không làm tăng số lượng cổ đông của công ty song vẫn làm tăng vốn điều lệ. Việc chào bán cho cổ đông hiện hữu trong công ty không phải là công ty đại chúng được thực hiện như sau:

– Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;

– Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán.

– Cổ tức phải được thanh toán cho cổ đông đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thứ ba, chào bán cổ phần riêng lẻ

Đây cũng là hình thức huy động vốn từ bên ngoài công ty nhưng mang tính riêng lẻ, dành cho công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng. Đối tượng có thể mua cổ phần riêng lẻ thường là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và trong giao dịch thường có ít hơn một trăm nhà đầu tư.

Việc chào bán cổ phần riêng lẻ được thực hiện như sau:

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh;

– Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

Thứ tư, thanh toán cổ tức bằng cổ phần

Trường hợp công ty cổ phần thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phần thì công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần, nhưng phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm những thông tin cần thiết, giải đáp khúc mắc hoặc cần Luật sự thực hiện trọn gói thủ tục tăng vốn điều lệ, xin vui lòng liên hệ với luật sư tư vấn qua Email: info@cis.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến (028) 39118581.

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3911 8580 – 3911 8581
Email: info@cis.vn

(Tác giả : Lê Vương Mỹ)