Lệ phí đăng ký doanh nghiệp giảm mạnh hơn 50%

Theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, kể từ ngày 20/9/2019, một số mức phí liên quan đến cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp đã giảm mạnh so với quy định hiện hành.

le-phi-dang-ky-doanh-nghiep-giam-manh

Cụ thể, biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp được quy định như sau:

STT Nội dung Mức thu
1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

(bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp)

50.000

Đồng/lần

2 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
a Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

20.000

Đồng/bản

b Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp

40.000

Đồng/bản

c Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp

150.000

Đồng/bản

d Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

100.000

Đồng/lần

đ Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên

4.500.000

Đồng/tháng

Như vậy, kể từ ngày 20/9/2019, so với quy định hiện hành thì:

  • Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giảm từ 100.000 đồng/lần xuống còn 50.000 đồng/lần.
  • Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp giảm từ 300.000 đồng/lần xuống còn 100.000 đồng/lần.
  • Các loại phí cung cấp thông tin doanh nghiệp khác như: Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp;… được giữ nguyên.

Thông tư số 47/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2019 và bãi bỏ Thông tư 215/2016/TT-BTC và Thông tư 130/2017/TT-BTC.

(Tác giả : Diễm Trang – Cis Law Firm)