Người lao động được tăng lương từ 01/01/2020

1. Tăng lương tối thiểu vùng tối đa 240.000 đồng/tháng từ 01/01/2020

tang-luong-toi-thieu-vung-2020

Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số  90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, thay thế Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ. Nghị định số  90/2019/NĐ-CP có những điểm mới đáng chú ý sau đây:

So với mức lương của năm 2019, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng lên như sau:
Vùng Mức lương Tối Thiểu Vùng 2019 Mức lương Tối Thiểu Vùng 2020 Tăng thêm
Vùng I 4.180.000 đồng/tháng 4.420.000 đồng/tháng 240.000 đồng
Vùng II 3.710.000 đồng/tháng 3.920.000 đồng/tháng 210.000 đồng
Vùng III 3.250.000 đồng/tháng 3.430.000 đồng/tháng 180.000 đồng
Vùng IV 2.920.000 đồng/tháng 3.070.000 đồng/tháng 150.000 đồng

Xem danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2020 (tại đây)

2. Tăng lương tối thiểu vùng đối với người đã qua học nghề, đào tạo nghề từ 01/01/2020

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng nêu tại mục 1 như trên.

tang-luong-toi-thieu-vung

Như vậy, từ đầu năm 2020, mức lương tối thiểu của những người có chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ,…. sẽ tăng thêm từ 160.500 – 256.800 đồng/tháng như sau:

Vùng Mức lương Tối Thiểu Vùng 2019 Mức lương Tối Thiểu Vùng 2020 Tăng thêm
Vùng I 4.472.600 đồng/tháng 4.729.400 đồng/tháng 256.800 đồng
Vùng II 3.969.700 đồng/tháng 4.194.400 đồng/tháng 224.700 đồng
Vùng III 3.477.500 đồng/tháng 3.670.100 đồng/tháng 192.600 đồng
Vùng IV 3.124.400 đồng/tháng 3.284.900 đồng/tháng  160.500 đồng

3. Mức phạt người sử dụng lao động trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Khi xây dựng thang lương, bảng lương năm 2020, doanh nghiệp cần điều chỉnh mức lương cho phù hợp với quy định mới về mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Nếu người sử dụng lao động trả mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng sẽ bị xem là hành vi trái pháp luật và bị xử phạt hành chính. Tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có quy định:

Phạt tiền người sử dụng lao động trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo các mức sau đây:

  • Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
  • Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
  • Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

=>   Như vậy, người sử dụng lao động trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng có thể bị phạt từ 20 triệu đồng đến 75 triệu đồng.

Ngoài ra, Doanh nghiệp sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng và buộc trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

(Tác giả : Trần Thị Diễm Trang – CIS)