Từ năm 2021: Dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị cấm – Luật Đầu tư năm 2020 có gì mới?

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020, theo đó, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Dưới đây là một số thay đổi quan trọng:

1. Về việc áp dụng Luật Đầu tư và các luật có liên quan:

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, nếu có quy định khác nhau giữa Luật này và luật khác về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật đầu tư, trừ trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật dầu khí. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng quy định này là chưa hợp lý, gây phức tạp cho áp dụng pháp luật đối với trường hợp luật ban hành sau có quy định khác với Luật Đầu tư.

Do đó, Luật Đầu tư năm 2020 đã phân định rõ nội dung này thành các trường hợp sau:

  • Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật Đầu tư và luật khác đã được ban hành trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh hoặc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư; Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật Đầu tư và luật khác đã được ban hành trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành về trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh, bảo đảm đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, trừ một số trường hợp đặc biệt;
  • Đối với trường hợp luật khác ban hành sau ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành cần quy định đặc thù về đầu tư khác với quy định của Luật Đầu tư thì phải xác định cụ thể nội dung thực hiện hoặc không thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, nội dung thực hiện theo quy định của luật khác đó.

2. Quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ:

Do sự biến tướng, lạm dụng và có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ trong thời gian qua, Luật Đầu tư 2020 đã cấm ngành nghề kinh doanh này. Theo đó, các hoạt động sau sẽ không được phép kinh doanh kể từ ngày 01/01/2021, gồm:

  • Đại diện chủ nợ để xác định các khoản nợ, các nội dung liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách nợ; đôn đốc khách nợ trả nợ; thu nợ.
  • Đại diện chủ nợ làm việc với tổ chức hoặc cá nhân có liên quan để thu nợ.
  • Đại diện khách nợ để xác định các khoản nợ, biện pháp xử lý nợ với chủ nợ.
  • Tư vấn pháp luật cho chủ nợ hoặc khách nợ về việc xác định nợ; biện pháp, quy trình, thủ tục xử lý nợ.

Thêm vào đó, Luật Đầu tư 2020 cũng quy định rằng các hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ ký kết trước ngày 01/01/2021 (tức ngày Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành) chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021; các bên tham gia hợp đồng được thực hiện các hoạt động để thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Bổ sung điều khoản về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án:

Theo đó, đối với các dự án thuộc diện chấp thuận đầu tư mà nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu để bảo đảm cải cách thủ tục hành chính, tránh trường hợp nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất phải đến cơ quan có thẩm quyền hai lần, một lần để xin chấp thuận chủ trương đầu tư, một lần để xin chấp thuận nhà đầu tư.

4. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

Luật Đầu tư 2020 bỏ quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Đầu tư 2014 về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với những dự án có quy mô vốn từ 5.000 tỷ đồng trở lên vì đây là vốn đầu tư của tư nhân, nhà đầu tư tự quyết định, tự chịu trách nhiệm và thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Việc chuyển nhượng dự án đầu tư:

Quy định rõ phạm vi áp dụng quy định của Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh bất động sản về việc chuyển nhượng dự án đầu tư để bảo đảm tính thống nhất, không trùng lặp về thủ tục có tính chất, nội dung tương tự nhau giữa hai Luật này.

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3911 8580 – 3911 8581
Email: info@cis.vn