Đăng ký quyền tác giả và ý nghĩa

Đăng ký quyền tác giả là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp đơn và hồ sơ kèm theo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả (Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ) Pháp luật Việt Nam, hài hòa với điều ước quốc tế, cũng có quy định rằng…