Nguyễn Thị Hồng Hạ
Nguyễn Thị Hồng Hạ
Trưởng phòng - Phòng doanh nghiệp
Kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp
Trần Lê Gia Bảo
Trần Lê Gia Bảo
Phòng doanh nghiệp
Kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp
Lê Đình Thị Thanh Huyền
Lê Đình Thị Thanh Huyền
Phòng doanh nghiệp
Kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp
Bùi Văn Hưng
Bùi Văn Hưng
Phòng doanh nghiệp
Kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp
Nguyễn Mỹ Khánh
Nguyễn Mỹ Khánh
Phòng doanh nghiệp
Kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp

Đỗ Nhật Hạ
Đỗ Nhật Hạ
Phòng sở hữu trí tuệ
Chuyên viên tư vấn trong mảng Sở hữu trí tuệ
Đỗ Trần Duy Cường
Đỗ Trần Duy Cường
Trưởng phòng - Phòng sở hữu trí tuệ
Chứng chỉ hành nghề Đại diện Sở hữu công nghiệp của Cục SHTT
Lê Phương Hằng
Lê Phương Hằng
Phòng sở hữu trí tuệ
Chuyên viên tư vấn trong mảng Sở hữu trí tuệ
Trần Lê Khanh
Trần Lê Khanh
Luật sư
Chuyên về mảng sở hữu trí tuệ

Đỗ Nhật Hạ
Đỗ Nhật Hạ
Phòng sở hữu trí tuệ
Chuyên viên tư vấn trong mảng Sở hữu trí tuệ
Nguyễn Mỹ Khánh
Nguyễn Mỹ Khánh
Phòng doanh nghiệp
Kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp
Bùi Văn Hưng
Bùi Văn Hưng
Phòng doanh nghiệp
Kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Công nghệ thông tin
Chuyên phụ trách về công nghệ thông tin
Website, dữ liệu - Hơn 5 năm kinh nghiệm
Lê Đình Thị Thanh Huyền
Lê Đình Thị Thanh Huyền
Phòng doanh nghiệp
Kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp
Trần Lê Gia Bảo
Trần Lê Gia Bảo
Phòng doanh nghiệp
Kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp
Đỗ Trần Duy Cường
Đỗ Trần Duy Cường
Trưởng phòng - Phòng sở hữu trí tuệ
Chứng chỉ hành nghề Đại diện Sở hữu công nghiệp của Cục SHTT
Nguyễn Thị Hồng Hạ
Nguyễn Thị Hồng Hạ
Trưởng phòng - Phòng doanh nghiệp
Kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp
Lê Phương Hằng
Lê Phương Hằng
Phòng sở hữu trí tuệ
Chuyên viên tư vấn trong mảng Sở hữu trí tuệ
Trần Lê Khanh
Trần Lê Khanh
Luật sư
Chuyên về mảng sở hữu trí tuệ