Công ty có được trừ lương, giam lương khi người lao động làm việc tại nhà?

Tuân thủ theo chỉ thị của Nhà nước về phòng chống dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã và đang triển khai hình thức làm việc tại nhà để đảm bảo an toàn cho người lao động.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là, người lao động làm việc tại nhà, không trực tiếp đến công ty làm việc và nhận lương thì có bị giảm lương hoặc giam lương không?

1. Công ty có quyền giảm lương khi người lao động làm việc tại nhà?

Theo quy định về Nguyên tắc trả lương của Bộ Luật Lao động hiện hành, người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

Như vậy, tiền lương trả cho người lao động không phụ thuộc vào địa điểm làm việc của người lao động. Người lao động làm việc tại nhà nhưng duy trì và đáp ứng năng suất lao động cũng như chất lượng thực hiện công việc như đã thỏa thuận với Công ty qua hợp đồng lao động đã giao kết thì Công ty cũng có nghĩa vụ phải trả lương cho người lao động theo thỏa thuận.

Với quy định này thì doanh nghiệp chỉ có thể giảm lương của người lao động khi được người lao động đồng ý. Trường hợp người lao động không đồng ý, doanh nghiệp vẫn phải trả đủ lương theo thỏa thuận ban đầu.

2. Công ty có quyền giam lương khi người lao động không thể trực tiếp nhận lương?

Theo quy định Bộ luật Lao động hiện hành thì trường hợp người lao động làm việc tại nhà không thể nhận lương trực tiếp thì Công ty có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Ngoài ra, Bộ Luật Lao động có quy định 02 hình thức trả lương cho người lao động, đó là trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động. Do đó, nếu người lao động không thể trực tiếp nhận tiền lương bằng hình thức tiền mặt thì Công ty có thể trả lương qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Như vậy, Công ty không được viện dẫn lý do người lao động không thể trực tiếp nhận lương để giam lương của người lao động.

PHÒNG PHÁP LÝ – CÔNG TY LUẬT CIS

109 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38257196 – 0916 568 101
Email: info@cis.vn