Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Bình Dương

Bình Dương là một trong những địa phương thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với nhiều Dự án đầu tư lớn. Hiện nay, có nhiều Nhà đầu tư muốn chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Bình Dương nhưng chưa nắm rõ thủ tục và hồ sơ chuyển nhượng Dự án đầu tư.

Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật CIS sẽ hướng dẫn chi tiết về Thủ tục chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Bình Dương.

1. Cơ sở pháp lý.

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại việt nam, đầu tư từ việt nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Nghị định 29/2021/NĐ-CP Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định Dự án quán trọng Quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

2. Quy định chuyển nhượng Dự án đầu tư.

Theo quy định của Luật đầu tư 2020 có hiệu lực từ ngày 17 tháng 6 năm 2020 định nghĩa Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Trong quá trình hoạt động của Dự án đầu tư, nếu Nhà đầu tư có nhu cầu chuyển nhượng dự án thì Nhà đầu tư có thể thực hiện thủ tục để chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác.

Như vậy, chuyển nhượng Dự án đầu tư là việc Nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Dự án đầu tư cho Nhà đầu tư khác khi đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng được kế thừa quyền, nghĩa vụ thực hiện Dự án đầu tư của Nhà đầu tư chuyển nhượng. Trường hợp chuyển nhượng Dự án đầu tư có phát sinh thu nhập, Nhà đầu tư chuyển nhượng Dự án đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

chuyen-nhuong-du-an-dau-tu
Hình ảnh: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

3. Các hình thức chuyển nhượng Dự án đầu tư.

Hiện nay có hai hình thức chuyển nhượng Dự án đầu tư phổ biến, bao gồm:

  • Chuyển nhượng một phần Dự án đầu tư;
  • Chuyển nhượng toàn bộ Dự án đầu tư.

4. Điều kiện chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Bình Dương.

Theo quy định hiện hành, Nhà đầu tư được chuyển nhượng Dự án nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Dự án đầu tư hoặc phần Dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định của Luật đầu tư;

– Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng Dự án đầu tư, một phần Dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài; bảo đảm quốc phòng, an ninh; và quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển (nếu có);

– Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng Dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

– Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;

– Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

– Khi chuyển nhượng Dự án đầu tư, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh Dự án đầu tư.

5. Thủ tục chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Bình Dương.

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư được chia theo từng trường hợp cụ thể như sau:

(i) Trường hợp thứ nhất: chuyển nhượng Dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận Nhà đầu tư mà Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ Dự án đầu tư trước khi dự án khai thác vận hành hoặc có sự thay đổi điều kiện đối với Nhà đầu tư:

– Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp 08 bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 5 cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

– Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận sẽ xem xét điều kiện chuyển nhượng Dự án đầu tư để quyết định điều chỉnh Dự án đầu tư.

(ii) Trường hợp thứ hai: chuyển nhượng Dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa vào khai thác, vận hành:

Nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án.

(iii) Trường hợp thứ ba: chuyển nhượng Dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư

Nếu Dự án thuộc một trong các trường hợp sau đây thì Nhà đầu tư tiến hành điều chỉnh dự án như hướng dẫn tại Mục (i) nêu trên:

– Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Kéo dài tiến độ thực hiện Dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện Dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

– Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

– Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô Dự án đầu tư;

– Điều chỉnh thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư;

– Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư.

(iv) Trường hợp thứ tư: chuyển nhượng Dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư:

Trong trường hợp này, Nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư mà thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

(v) Trường hợp thứ năm: chuyển nhượng Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư:

– Nhà đầu tư chuyển nhượng Dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 5 cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

– Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét các điều kiện chuyển nhượng Dự án đầu tư để điều chỉnh Dự án đầu tư.

(vi) Trường hợp thứ sáu: chuyển nhượng Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng Dự án đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện Dự án đầu tư:

– Nhà đầu tư chuyển nhượng Dự án đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Dự án đầu tư tùy theo từng trường hợp tương ứng với các trường hợp đã được Công ty Luật hướng dẫn như trên.

– Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng Dự án đầu tư, Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế.

(vii) Trường hợp thứ bảy: chuyển nhượng Dự án cần chuyển nhượng là dự án kinh doanh bất động sản:

Nếu Nhà đầu tư được chấp thuận theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư được quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 Điều 29 của Luật Đầu tư hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Dự án đầu tư khi chuyển nhượng dự án và tuân thủ nguyên tắc, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

6. Hồ sơ chuyển nhượng Dự án đầu tư.

Hồ sơ chuyển nhượng Dự án đầu tư bao gồm những tài liệu sau:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Dự án đầu tư;

– Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của Nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;

– Bản sao một trong các tài liệu sau của Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng Dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư.

– Báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng Dự án đầu tư;

– Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Dự án đầu tư;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư (nếu có);

– Bản sao Hợp đồng BCC (đối với Dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC);

7. Kinh nghiệm làm thủ tục chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Bình Dương.

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư là một thủ tục phức tạp cần phải trải qua thời gian thẩm định của nhiều cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Bình Dương có thể gặp phải một số khó khăn như:

– Việc đánh giá điều kiện chuyển nhượng Dự án đầu tư cần người có chuyên môn và am hiểu các quy định của Luật đầu tư, đặc biệt là những dự án có liên quan đến quyền sử dụng đất;

– Hợp đồng chuyển nhượng Dự án đầu tư phức tạp, nếu người soạn không có chuyên môn và kinh nghiệm thì không thể bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà đầu tư;

– Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư rất phức tạp với nhiều loại hồ sơ cần chuẩn bị, nếu nhà đầu tư không có kinh nghiệm sẽ có thể gặp sai sót trong quá trình chuẩn bị hồ sơ;

Do đó, Nhà đầu tư nên tìm đến những đơn vị dịch vụ uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục chuyển nhượng dự án một cách hiệu quả và hợp pháp.

8. Dịch vụ thực hiện thủ tục chuyển nhượng Dự án đầu tư của Công ty Luật CIS.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn đầu tư, Công ty Luật CIS đã hỗ trợ cho rất nhiều Nhà đầu tư nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau đầu tư thành công vào Việt Nam.

Công ty Luật CIS sẽ hỗ trợ khách hàng trong những công việc sau:

  • Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép đầu tư, điều chỉnh, thay đổi giấy phép đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần; thành lập Văn phòng đại diện/ chi nhánh công ty nước ngoài;
  • Soạn thảo đầy đủ và nhanh chóng hồ sơ;
  • Đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ;
  • Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện thủ tục;
  • Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp mới, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan;
  • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Bình Dương. Nếu bạn có vướng mắc trong quá trình chuyển nhượng Dự án đầu tư hay bạn có nội dung nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Luật sư Công ty Luật CIS theo thông tin sau:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3911.8581 – 3911.8582             Hotline: 0916.568.101
Email: info@cis.vn