1. CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ.
  2. ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ/ GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ.
  3. ĐĂNG KÝ LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ.
  4. CÁC MẪU BÁO CÁO.
  5. CÁC VĂN BẢN KHÁC.
 I-CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ – Về đầu trang
 1. Doanh nghiệp hoạt động theo GCN đầu tư

 2. Doanh nghiệp hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh

 II-ĐIỀU CHỈNH GCN ĐẦU TƯ/ GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ – Về đầu trang
 1. Doanh nghiệp hoạt động theo GCN đầu tư

 2. Doanh nghiệp hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh

 3. Điều chỉnh giấy phép đầu tư

 III-ĐĂNG KÝ LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ – Về đầu trang
 IV-CÁC MẪU BÁO CÁO – Về đầu trang
 V-CÁC VĂN BẢN KHÁC – Về đầu trang