Nguyễn Thị Phương Hảo
Nguyễn Thị Phương Hảo
Giám đốc - Luật sư
Một trong số các Luật sư hàng đầu tại Việt Nam về Bản quyền tác giả và Tư vấn doanh nghiệp.
Hoàng Trung Kiên
Hoàng Trung Kiên
Luật sư điều hành - Luật sư
Tranh tụng, lao động, đất đai

Phạm Xuân Sinh
Phạm Xuân Sinh
Luật sư
Luật sư liên kết
Hoàng Trung Kiên
Hoàng Trung Kiên
Luật sư điều hành - Luật sư
Tranh tụng, lao động, đất đai
Trần Lê Khanh
Trần Lê Khanh
Luật sư
Chuyên về mảng sở hữu trí tuệ