Nếu thành lập doanh nghiệp là giai đoạn đầu của quá trình kinh doanh thì quản trị nội bộ là hoạt động xuyên suốt của doanh nghiệp. Quản trị nội bộ là việc điều hành và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm việc xây dựng các quy chế, điều lệ để xác định rõ vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của từng bộ phận, phòng ban, tạo ra một cơ cấu tổ chức chặt chẽ, minh bạch, hợp lý. Đây cũng chính là chìa khóa để mở cánh cửa thành công của mỗi doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư có bề dày kinh nghiệm và am hiểu thực tiễn pháp chế trong các doanh nghiệp, CIS Law Firm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựng quy chế, điều lệ công ty một cách chặt chẽ và hiệu quả, bao gồm:

  • Tư vấn xây dựng điều lệ công ty;
  • Tư vấn xây dựng các quy chế như: Quy chế Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Giám đốc, Quy chế Quản lý nhân sự; Quy chế tài chính, Quy chế bầu cử; Quy chế lao động…..;
  • Tư vấn thủ tục và điều kiện thông qua các quyết định quản lý nội bộ của doanh nghiệp như Quyết định của chủ sở hữu; Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng thành viên; Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội cổ đông, Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị; Quyết định của Ban giám đốc công ty….
  • Tư vấn - xây dựng nội quy lao động, Chính sách Bảo mật thông tin.