Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên sâu về các vấn đề sau:

(i)        Thành lập công ty;

(ii)       Xây dựng quy chế, điều lệ công ty;

(iii)     Thay đổi đăng ký kinh doanh;

(iv)      Tái cơ cấu công ty;

(v)       Tư vấn hợp đồng (hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp   đồng lao động, v.v...);

(vi)      Các tranh chấp phát sinh trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.