Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH BẢN QUYỀN QUỐC TẾ (gọi tắt là CIS LAW FIRM) xác nhận rằng tất cả những thông tin do bạn, khách hàng và đối tác cung cấp trong quá trình giao dịch kinh doanh với CIS LAW FIRM đều phải được xử lý và bảo mật tối đa. Do đó, CIS LAW FIRM sẽ tuân theo Chính sách bảo mật này để hoàn thành trách nhiệm của mình.

I. Cơ sở của Chính sách Bảo mật

1. Trong quá trình xử lý bất cứ thông tin cá nhân đăng ký (sau đây gọi chung là “thông tin”), CIS LAW FIRM đảm bảo tuân thủ hoàn toàn những điều luật và quy định khác có liên quan về vấn đề bảo mật thông tin, và thực hiện theo những nguyên tắc về việc bảo mật thông tin được chấp nhận rộng rãi như là những nguyên tắc công bằng và hợp lý. Ngoài ra, CIS LAW FIRM sẽ và luôn tiếp tục cố gắng nâng cao khả năng xử lý những thông tin đó.

2. CIS LAW FIRM sẽ liên tục cập nhật và sửa đổi các quy định và hệ thống quản lý để xử lý, bảo mật thông tin và đảm bảo sự tuân thủ của các nhân viên Công ty với những quy định và hệ thống đó. Ngoài ra, CIS LAW FIRM sẽ đảm bảo thực hiện giám sát phù hợp đối với những cá nhân, tổ chức do công ty ủy thác, nếu có.

3. CIS LAW FIRM chỉ sử dụng thông tin vì những mục đích cụ thể (sau đây gọi là “Mục đích”), sẽ được công bố hoặc được thông báo cho những người có liên quan đến thông tin được sử dụng.

4. CIS LAW FIRM sẽ tạo mọi điều kiện để công chúng có thể dễ dàng tiếp cận Chính sách bảo mật này.

II. Phạm vi áp dụng

1. Thông tin cá nhân: Là tất cả các thông tin về cá nhân, bao gồm họ tên, email, điện thoại, và các mô tả khác, hoặc một số, biểu tượng, mã, hình ảnh để nhận biết cá nhân đó (điều này cũng bao gồm thông tin không thể nhận biết được cá nhân, nhưng có thể dễ dàng nhận biết khi kết hợp với các thông tin khác).

2. Thông tin cá nhân được thu thập khi truy cập và thực hiện chức năng liên hệ trên website của CIS LAW FIRM.

III. Mục đích Thu thập, Sử dụng và Cung cấp cho Bên Thứ Ba

1. CIS LAW FIRM thu thập các thông tin từ việc truy cập website của CIS LAW FIRM nhằm mục đích giúp khách hàng nâng cao hiệu quả sử dụng các dịch vụ và được phản hồi chính xác đối với những yêu cầu của khách hàng.

2. CIS LAW FIRM sử dụng những thông tin này để giúp đánh giá mức độ quan tâm của khách hàng, nhằm phát triển và cải thiện website của CIS LAW FIRM trở nên hữu ích và hấp dẫn khách hàng hơn.

3. Liên quan đến các hoạt động kinh doanh chính của CIS LAW FIRM, CIS LAW FIRM sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cho từng mục đích cụ thể và phù hợp với quy định của pháp luật. Khi yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin, CIS LAW FIRM sẽ trình bày rõ mục đích sử dụng để được sự đồng ý của khách hàng.

4. CIS LAW FIRM sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt sau:

a) Các trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Các trường hợp cung cấp thông tin cần thiết cho việc bảo vệ cuộc sống, thân thể, hoặc tài sản của khách hàng và khó nhận được sự đồng ý của khách hàng đó;

c) Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, liên doanh liên kết hoặc nguyên nhân khác.

V. Phương pháp bảo mật

CIS LAW FIRM sẽ bảo vệ thông tin để tránh không bị tiết lộ hoặc làm sai lệch, và lập tức thực hiện tất cả các biện pháp trong trường hợp khẩn cấp.

1. Bảo mật

Khi thông tin khách hàng đăng ký được cập nhập trên website của CIS LAW FIRM, sẽ được hệ thống của chúng tôi ghi nhận và bảo vệ nhằm ngăn ngừa việc đánh cắp và sao chép thông tin.

2. Thông tin lưu trữ về quá trình duyệt nội dung

Nếu khách hàng đăng ký thông tin trên website của CIS LAW FIRM thì những thông tin về phiên truy cập của khách hàng sẽ được lưu giữ trên máy chủ lưu trữ website. Những thông tin này không được sử dụng vì bất cứ lý do nào khác ngòai lý do thu thập, ghi nhận hoặc/và phản hồi chính xác đối với những yêu cầu của khách hàng.

3. Các biện pháp khác

a) Triển khai các ứng dụng có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn việc truy nhập bất hợp pháp và các hình thức tấn công trên môi trường mạng vào hệ thống thông tin phục vụ hoạt động đăng ký cập nhật của khách hàng;

b) Lưu trữ dữ liệu về từng lần đăng ký cập nhật của khách hàng.

V. Thời gian lưu trữ

1. Như hầu hết các website khác, khi khách hàng truy cập website của CIS LAW FIRM máy chủ sẽ sinh ra các files chứa các thông tin về địa chỉ IP của người truy cập, thời gian và các trang bạn truy cập. CIS LAW FIRM xem xét các thông tin này theo định kỳ và sử dụng các thông tin để tạo ra các thống kê về sự truy cập website. Các files này cũng được xóa theo định kỳ hàng quý.

2. Đối với các thông tin của khách hàng mà CIS LAW FIRM có được trong quá trình khách hàng đăng ký thì thời gian lưu trữ là 02 năm hoặc đến khi có yêu cầu hủy bỏ thông tin đăng ký của khách hàng.

VI. Yêu cầu thay đổi, từ chối thông tin

Nếu thông tin đăng ký của khách hàng có sự thay đổi như tên, địa chỉ email hoặc địa chỉ nhà, số điện thoại hoặc các thông tin cá nhân khác có thay đổi, khách hàng có thể cập nhật, sửa đổi hoặc bỏ đi thông qua nhân viên hỗ trợ trực tuyến của CIS LAW FIRM. Ngoài ra, khách hàng không muốn tiếp tục lưu thông tin đã đăng ký cho chúng tôi, chúng tôi sẽ dừng sử dụng hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của khách hàng do chúng tôi đang lưu giữ trong giới hạn và trong khoảng thời gian hợp lý.

Mọi thắc mắc, khiếu nại, cần giải đáp về chính sách bảo mật khách hàng của CIS LAW FIRM, có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ sau:

CIS LAW FIRM
Địa chỉ: 109 Hoàng Sa, Phường ĐaKao, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: +84 (028) 3911 8581
Email: info@cis.vn