Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trong quá trình hoạt động, nhiều Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu mở rộng lĩnh vực hoạt động. Vậy Công ty cần thực hiện thủ tục gì để bổ sung ngành nghề kinh doanh?

Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật CIS sẽ hướng dẫn chi tiết về Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

1. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Công ty có vốn nước ngoài là công ty có ít nhất một thành viên/cổ đông là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?

Theo quy định tại Điều 37 Luật Đầu tư 2020:

Điều 37. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Như vậy, nếu công ty có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư thì phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Ngành nghề kinh doanh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Ngành nghề kinh doanh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài chính là mục tiêu dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Ngành nghề kinh doanh đăng ký theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Cụ thể, trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ có mục “Mục tiêu dự án”, trong đó thể hiện nội dung mục tiêu hoạt động của dự án, mã ngành CPC theo biểu cam kết WTO và mã ngành cấp 4 theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu
Hình ảnh: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trước đây, trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể hiện ngành nghề kinh doanh của Công ty, tuy nhiên, mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành không thể hiện thông tin này. Theo đó, các bạn có thể kiểm tra ngành nghề công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) hoặc bố cáo thành lập của công ty.

nganh-nghe-kinh-doanh-cong-ty
Hình ảnh: Ngành nghề kinh doanh của công ty

3. Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Để bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục sau:

(i) Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Công ty chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 4 (i), nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Công ty có trụ sở chính hoặc nộp online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, cập nhật thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

(ii) Đăng ký bổ sung mục tiêu dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020, khi thay đổi mục tiêu dự án, Nhà đầu tư phải đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo đó, Công ty chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp đến Cơ quan đăng ký đầu tư. Cụ thể:

Trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 4 (ii) cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 4 (ii) cho Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nếu nếu dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Nếu dự án nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 4 (ii) cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Trường hợp dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư: Nếu dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bạn nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nếu dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bạn nộp hồ sơ tại Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Nếu hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ hỏi ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có) và tiến hành cấp cho Nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, ghi nhận những mục tiêu dự án sau khi bổ sung.

4. Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

(i) Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Theo quy định tại Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, bộ hồ sơ bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

(ii) Hồ sơ bổ sung mục tiêu dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Theo quy định hiện hành, bộ hồ sơ bổ sung mục tiêu dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những giấy tờ sau:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh mục tiêu dự án như Đề xuất dự án đầu tư.

5. Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Công ty Luật CIS.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn đầu tư, Công ty Luật CIS đã hỗ trợ cho rất nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Công ty Luật CIS sẽ hỗ trợ khách hàng trong những công việc sau:

  • Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép đầu tư, điều chỉnh, thay đổi giấy phép đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần; thành lập Văn phòng đại diện/ chi nhánh công ty nước ngoài;
  • Soạn thảo đầy đủ và nhanh chóng hồ sơ;
  • Đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ;
  • Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện thủ tục;
  • Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp mới, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan;
  • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu bạn có vướng mắc trong quá trình chuyển nhượng bổ sung ngành nghề kinh doanh hay bạn có nội dung nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Luật sư Công ty Luật CIS theo thông tin sau:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3911.8581 – 3911.8582             Hotline: 0916.568.101
Email: info@cis.vn