Năm 2021: lưu ý khi thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ

Theo quy định tại nghị định 79/2019/NĐ-CP, đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật từng thời kỳ đến trước ngày 10 tháng 12 năm 2019 mà chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì thực hiện như sau: 1. Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ…

Năm 2021: xin cấp sổ đỏ ở đâu?

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Một trong những điểm mới mà người dân cần chú ý trong nghị định này là việc bổ sung thêm cơ quan được quyền tiếp nhận hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ. Theo quy định tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP, người…