Thủ tục sửa đổi thông tin trên Văn bằng độc quyền sáng chế mới nhất năm 2023

Tác giả sáng chế hay nhà đầu tư tạo ra sáng chế chỉ được pháp luật bảo hộ khi sáng chế đó được cơ quan có thẩm quyền cấp Văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế thông qua thủ tục đăng ký. Do đó, thông tin trên Văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế phải đảm bảo đúng với thông tin trên thực tế của chủ sở hữu. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp vì một số thay đổi trong quá trình khai thác sáng chế, nên thông tin trên Văn bằng không còn khớp với thông tin thực tế. Vì vậy, chủ sở hữu Văn bằng cần tiến hành thủ tục sửa đổi thông tin để được bảo vệ toàn vẹn quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Công ty Luật CIS mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn các quy định về Thủ tục sửa đổi thông tin trên Văn bằng độc quyền sáng chế mới nhất năm 2023.

1. Sáng chế là gì?

Sáng chế được hiểu là những giải pháp kỹ thuật mà con người sáng tạo ra nhằm đáp ứng những nhu cầu cần thiết trong hoạt động lao động sản xuất của con người. Sáng chế không chỉ bao gồm các máy móc, thiết bị mà còn là những quy trình giúp giải quyết một vấn đề cụ thể bằng việc ứng dụng các quy luật của tự nhiên. Theo đó, sáng chế được thể hiện thông qua 01 trong 02 cách thức là quy trình hoặc là sản phẩm.

sua-doi-thong-tin-van-bang-doc-quyen-sang-che

Ví dụ:

+ Sáng chế là quy trình

sang-che-la-quy-trinh

+ Sáng chế là sản phẩm

sang-che-la-san-pham

2. Văn bằng độc quyền sáng chế là gì?

Sáng chế là một loại đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp và là một loại tài sản trí tuệ. Theo đó, quyền đối với sáng chế không tự động bảo hộ mà được xác lập dựa trên Văn bằng độc quyền sáng chế được cấp bởi Cục Sở hữu trí tuệ. Vì vậy, để được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì chủ sở hữu phải tiến hành thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Sau khi tiến hành đăng ký bảo hộ sáng chế và nếu sáng chế đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật thì chủ sở hữu sẽ được cấp Văn bằng độc quyền sáng chế.

Theo đó, Văn bằng độc quyền sáng chế là văn bằng ghi nhận chủ sở hữu sáng chế, tác giả sáng chế, đối tượng, phạm vi và thời hạn bảo hộ sáng chế. Văn bằng độc quyền sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm bảo vệ quyền lợi cho chủ thể đó và chống lại các hành vi xâm phạm đến từ bên thứ ba.

3. Khi nào cần phải thực hiện thủ tục sửa đổi thông tin trên Văn bằng sáng chế?

Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành có quy định những trường hợp mà chủ sở hữu Văn bằng độc quyền sáng chế có quyền yêu cầu sửa đổi thông tin, đó là:

Điều 97. Sửa đổi văn bằng bảo hộ

1. Chủ văn bằng bảo hộ, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý theo quy định tại Điều 88 của Luật này có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:

a) Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và quốc tịch của tác giảtên và địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ, tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý;

b) Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

3. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp; trong trường hợp này, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thẩm định lại về nội dung và người yêu cầu phải nộp phí thẩm định nội dung.

Như vậy, chủ sở hữu Văn bằng độc quyền sáng chế có thể tiến hành sửa đổi thông tin trên Văn bằng khi thuộc một trong các trường hợp được nêu dưới đây:

(1) Thay đổi/ sửa chữa thiếu sót về tên, địa chỉ của chủ Văn bằng độc quyền sáng chế;

(2) Thay đổi/ sửa chữa thiếu sót về tên và quốc tịch của tác giả;

(3) Thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp.

Mặc dù theo quy định pháp luật, thủ tục sửa đổi thông tin Văn bằng độc quyền sáng chế không phải thủ tục bắt buộc. Vì đây được xem là quyền của chủ sở hữu Văn bằng độc quyền sáng chế. Do đó, cơ quan có thẩm quyền chỉ tiến hành thủ tục nếu chủ sở hữu Văn bằng có yêu cầu.

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác sáng chế, nếu chủ sở hữu Văn bằng độc quyền sáng chế rơi vào các trường hợp nêu trên thì Chủ sở hữu nên tiến hành thủ tục thay đổi thông tin trên Văn bằng độc quyền sáng chế. Bởi vì các quyền và lợi ích đối với sáng chế được bảo hộ trên cơ sở cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Văn bằng bảo hộ, do vậy, nếu thông tin trên Văn bằng độc quyền sáng chế không đúng với thông tin thực tiễn sẽ dẫn đến quyền và lợi ích của chủ sở hữu sáng chế không được đảm bảo.

4. Thủ tục sửa đổi thông tin trên Văn bằng sáng chế năm 2023 như thế nào?

Để tiến hành thủ tục sửa đổi thông tin trên Văn bằng độc quyền sáng chế năm 2023 cần tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ với các tài liệu được hướng dẫn ở Mục 05 và nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ theo như hướng dẫn ở Mục 06;

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định hồ sơ sửa đổi thông tin trên Văn bằng độc quyền sáng chế. Theo quy định, thời hạn thẩm định hồ sơ sửa đổi thông tin trên Văn bằng độc quyền sáng chế là 02 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định sửa đổi thông tin trên Văn bằng hoặc từ chối.

dich-vu-lam-the-apec

5. Hồ sơ sửa đổi thông tin trên Văn bằng sáng chế năm 2023 có gì mới?

Một trong những bước để tiến hành thủ tục yêu cầu sửa đổi thông tin trên Văn bằng độc quyền sáng chế là chúng ta cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ các tài liệu theo quy định. Theo đó, bộ hồ sơ sửa đổi thông tin trên Văn bằng sáng chế năm 2023 gồm các tài liệu sau:

– Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ (Mẫu 01-SĐVB TT16/2016/TT-BKHCN);

– Bản gốc Văn bằng độc quyền sáng chế;

– Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền);

– Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu (tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác);

– Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;

– Giấy ủy quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện Sở hữu công nghiệp);

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

6. Nộp hồ sơ sửa đổi thông tin trên Văn bằng sáng chế năm 2023 ở đâu?

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ sửa đổi thông tin trên Văn bằng độc quyền sáng chế như đã trình bày ở Mục 05, chúng ta sẽ nộp hồ sơ đến Cục Sở hữu trí tuệ theo 01 trong 03 cách thức sau đây:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp/ qua đường bưu điện đến các điểm tiếp nhận sau:

  • Trụ sở Cục Sở hữu Trí tuệ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
  • Văn phòng đại diện Cục SHTT tại thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
  • Văn phòng đại diện Cục SHTT tại thành phố Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Cách 2: Nộp hồ sơ trực tuyến

Bạn có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Cách 3: Nộp hồ sơ thông qua Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp

Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp là đơn vị trực thuộc của Cục Sở hữu trí tuệ, được Cục SHTT cấp giấy phép hoạt động, cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ nói chung và dịch vụ sửa đổi thông tin trên Văn bằng độc quyền sáng chế nói riêng. Khi bạn ủy quyền cho đơn vị này thực hiện thủ tục, bạn chỉ cần ký Giấy ủy quyền, mọi hồ sơ và quá trình làm việc với Cục sẽ do đơn vị này thực hiện.

Nếu cần sử dụng dịch vụ Đại diện Sở hữu công nghiệp của Công ty Luật CIS, bạn vui lòng để lại tin nhắn trên website hoặc gọi điện trực tiếp cho Chúng tôi qua số điện thoại:

028 3911 8580 – 091 911 8580

dich-vu-dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu

7. Dịch vụ sửa đổi thông tin trên Văn bằng sáng chế của Công ty Luật CIS

Công ty Luật Bản quyền Quốc tế (CIS Law Firm) là Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp được chứng nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Luật sư và chuyên viên của Chúng tôi đã được đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ từ Cục Sở hữu trí tuệ và Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), Chúng tôi có đủ năng lực và kinh nghiệm để hỗ trợ bạn:

– Tư vấn về thủ tục sửa đổi thông tin trên Văn bằng độc quyền sáng chế;

Hoàn thiện hồ sơ và thay mặt Quý khách hàng tiến hành nộp hồ sơ sửa đổi thông tin trên Văn bằng độc quyền sáng chế;

Quản lý hồ sơ đăng ký sửa đổi thông tin trên Văn bằng độc quyền sáng chế đến khi có kết quả cuối cùng;

– Chủ động cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ sửa đổi thông tin trên Văn bằng độc quyền sáng chế và kịp thời phúc đáp ý kiến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Để giải đáp thắc mắc về vấn đề thủ tục sửa đổi thông tin trên Văn bằng độc quyền sáng chế mới nhất năm 2023, Bạn vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ:

PHÒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3911 8580 – 091 911 8580

Email: info@cis.vn – sohuutritue@cis.vn