Hướng dẫn thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, nên thu hút rất nhiều Nhà đầu tư nước ngoài. Khi thực hiện hoạt động đầu tư tại TP.HCM, nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật.

Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật CIS sẽ hướng dẫn chi tiết về thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư 2020:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Theo đó, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản do cơ quan nhà nước Việt Nam cấp cho nhà đầu tư, ghi nhận những thông tin về Dự án đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam.

Về hình thức của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Luật Đầu tư hiện hành quy định có 02 hình thức là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử, tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp cho nhà đầu tư chỉ mới là bản giấy.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên thực tế còn được gọi là Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư. Đây là các thuật ngữ được sử dụng với cùng ý nghĩa là sự ghi nhận của cơ quan nhà nước Việt Nam đối với Dự án đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam. Do có sự thay đổi về pháp luật đầu tư nên các thuật ngữ này cũng có sự thay đổi về tên và nội dung ghi nhận. Giấy phép đầu tư là thuật ngữ dùng trong Luật đầu tư nước ngoài 1987, Giấy chứng nhận đầu tư dùng trong Luật Đầu tư 2005 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì được sử dụng từ Luật Đầu tư 2014 và Luật Đầu tư 2020 đang có giá trị thi hành.

thu-tuc-xin-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-tphcm

2. Trường hợp nào cần xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành thì dự án đầu tư của nhà đầu tư trong các trường hợp sau đây phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

– Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân mang quốc tịch nước ngoài.

– Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam nếu:

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

3. Điều kiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, bao gồm:

– Thứ nhất, điều kiện tiếp cận thị trường: Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh các ngành nghề thuộc Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật đầu tư 2020 và được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

– Thứ hai, mục tiêu hoạt động của Dự án đầu tư: Nhà đầu tư nước ngoài không được đăng ký thực hiện các hoạt động thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và Điều ước quốc tế về đầu tư.

– Thứ ba, Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch theo quy định của pháp luật.

– Thứ tư, địa điểm thực hiện dự án: Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài phải có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Thứ năm, Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có).

dich-vu-lam-the-apec

4. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Tùy thuộc vào việc Dự án đầu tư có thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư hay không mà thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có sự khác nhau.

Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư. Tùy thuộc vào những yếu tố như quy mô, mục tiêu dự án, mức độ ảnh hưởng đến môi trường, nhu cầu sử dụng đất mà dự án đầu tư có thể thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trừ những dự án thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư, những dự án còn lại không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư
1. Đề xuất dự án đầu tư (theo mẫu);

2. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận (theo mẫu);

3. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

4. Bản sao một trong các loại giấy tờ sau: chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu của Nhà đầu tư nước ngoài đối với Nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép lao động, Giấy phép thành lập, Quyết định thành lập đối với Nhà đầu tư là tổ chức;

5. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư; Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

6. Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

7. Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

8. Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có);

9. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

1. Đề xuất dự án đầu tư (theo mẫu);

2.Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu);

3. Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép hoạt động/ Giấy phép thành lập/ Quyết định thành lập đối với Nhà đầu tư là tổ chức.

4. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Thỏa thuận thuê địa điểm/ Hợp đồng thuê văn phòng/ Hợp đồng thuê nhà xưởng và các tài liệu khác chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê, trừ trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

5. Giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

6. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

 

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhân đăng ký đầu tư phải được làm bằng tiếng Việt. Trường hợp hồ sơ có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì nhà đầu tư phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài.

5. Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Tp. HCM, nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, tài liệu như đã hướng dẫn ở Mục 4 và nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước về đăng ký đầu tư có thểm quyền, cụ thể:

∗ Trong trường hợp Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ cho một trong các cơ quan sau:

– Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Quốc Hội hoặc Thủ tướng Chính phủ, thì Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của UBND Thành phố Hồ Chí Minh:

+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh nếu dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp; khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu kinh tế;

+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh nếu dự án đầu tư trong khu công nghệ cao;

+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nếu dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Thời hạn xin chấp thuận chủ trương đầu tư tương đối khá lâu vì cần sự thẩm định nghiêm ngặt cũng như lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan. Vì vậy, tùy thuộc vào Dự án đầu tư và thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư nên thời hạn giải quyết là khác nhau.

∗ Trường hợp Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại một trong các cơ quan sau:

– Đối với dự án đầu tư trong khu công nghệ cao: Nhà đầu tư tiến hành nộp tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Đường D1, Khu Quản lý Khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;

– Đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: là 15 ngày tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ từ Nhà đầu tư.

Nếu hồ sơ hợp lệ, nhà đầu tư sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

6. Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là thời hạn thực hiện dự án, do nhà đầu tư đăng ký và được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Phụ thuộc vào địa bàn đầu tư và nội dung của Dự án mà thời hạn tối đa của dự án đầu tư để nhà đầu tư được đăng ký, cụ thể như sau:

– Đối với dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao: Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không quá 70 năm;

– Đối với dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao: Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không quá 50 năm.

Tuy nhiên, đối với dự án thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng khả năng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

dich-vu-dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu

7. Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Luật CIS.

Công ty Luật CIS là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến các thủ tục đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, Công ty Luật CIS đã hỗ trợ cho rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Luật CIS sẽ hỗ trợ khách hàng trong những công việc sau:

Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnh, thay đổi giấy phép đầu tư;

– Soạn thảo bộ hồ sơ xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầy đủ, nhanh chóng, hợp lệ;

– Đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ;

– Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp mới, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan;

– Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Nếu bạn có vướng mắc trong quá trình xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh hay bạn có nội dung nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Luật sư Công ty Luật CIS theo thông tin sau:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3911.8581 – 3911.8582             Hotline: 0916.568.101

Email: info@cis.vn