Luật doanh nghiệp năm 2020 có gì mới?

QUỐC HỘI CHÍNH THỨC THÔNG QUA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020, theo đó, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Dưới đây là một số thay đổi quan trọng:

1. Về thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo mẫu dấu với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Luật doanh nghiệp 2020 đã bãi bỏ quy định về thủ tục này.

Lưu ý rằng Luật Doanh nghiệp 2020 chỉ bãi bỏ quy định về thủ tục thông báo mẫu dấu mà không phải là bãi bỏ hoàn toàn việc sử dụng dấu của doanh nghiệp. Việc bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu không chỉ có ý nghĩa trong việc cắt giảm chi phí không cần thiết mà còn giúp doanh nghiệp ý thức rõ ràng hơn trong việc sử dụng con dấu, gia tăng độ an toàn trong giao dịch kinh doanh, hội nhập tốt hơn vào thị trường quốc tế.

2. Về hộ kinh doanh:

Luật Doanh nghiệp 2014 không có chương riêng quy định về hộ kinh doanh. Trong dự thảo Luật doanh nghiệp 2020 lần này có đề xuất việc đưa vào quy định về hộ kinh doanh. Tuy nhiên, đề xuất này không được thông qua, theo đó, Luật doanh nghiệp 2020 không quy định về hộ kinh doanh. Thay vào đó, giao cho Chính phủ hướng dẫn đăng ký và hoạt động đối với hộ kinh doanh cho đến khi Quốc hội ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh.

3. Về quyền của cổ đông phổ thông:

Để phù hợp và thống nhất với khái niệm cổ đông lớn quy định trong Luật Chứng khoán, Luật doanh nghiệp 2020 giảm mức sàn tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của cổ đông hoặc nhóm cổ đông là điều kiện để được thực hiện một số quyền của cổ đông phổ thông như yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính,…, cụ thể là giảm từ 10% xuống còn 5% nhằm bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp lý của các cổ đông thiểu số, nhóm cổ đông trong doanh nghiệp.

4. Về chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty không đại chúng:

Để hạn chế rủi ro cho các nhà đầu tư mua trái phiếu và hạn chế doanh nghiệp lạm dụng phương thức này huy động vốn, Luật Doanh nghiệp 2020 giới hạn đối tượng được mua và chuyển nhượng trái phiếu.

5. Về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp (Điều 17): 

Bổ sung thêm nhóm đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp là Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, từ ngày 01/01/2021 sẽ có 07 nhóm đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp.

6. Về thời hạn thông báo tạm ngừng kinh doanh

Luật Doanh nghiệp 2020 đã rút ngắn thời hạn doanh nghiệp phải thông báo tạm ngừng kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh từ 15 ngày xuống còn 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3911 8580 – 3911 8581
Email: info@cis.vn